ÁSZF

BEVEZETÉS

Az Általános Szerződési Feltételek (”ÁSZF”, “Szabályzat”) tartalmazzák Szövérfi Éva Ibolya e. v., mint szolgáltató  („Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldalról (nyelvvaros.hu) elérhető, online felületen történő nyelvórákon és beszélgetéseken való részvétel, online elérhető anyagok, és egyéb tanulást kiegészítő eszközök használatára, letöltésére és felhasználására vonatkozó általános szerződési feltételeket.

A fogyasztó (“Felhasználó”) csak akkor vegye igénybe szolgáltatást, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Jelen dokumentum papír alapon nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, így nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A Szolgáltató neve: Szövérfi Éva Ibolya
A Szolgáltató székhelye: 2081 Piliscsaba, Petőfi u. 11.
A Szolgáltató által üzemeltetett honlap címe: nyelvvaros.hu
A Szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: nyelvvaros@nyelvvaros.hu
Nyilvántartási száma: 55160300
Adószáma: 56507342-1-33

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A Szolgáltató jogosult ezen ÁSZF egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági, szolgáltatási vagy jogszabályi feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint.  Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

A honlap, valamint az azon keresztül elérhető anyagok teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll.  Erre figyelemmel a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatás keretében kapott anyagokat (pl. szemléltető eszközök, szöveges anyagok) a Szolgáltatással össze nem függő módon nem használja fel. A Felhasználó részére a Szolgáltatás keretében szolgáltatott anyagok (pl. szemléltető eszközök, szöveges anyagok) a Szolgáltató szerzői jogait és szellemi tulajdonát képezik, azok bármilyen – a szolgáltatással nem összefüggő – felhasználása kizárólag a jogtulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása alapján megengedett. A Felhasználó mint megrendelő tudomásul veszi, és nem ellenzi, hogy a weboldalon keresztül elérhető Szolgáltatást és a hozzá tartozó kiegészítőanyagot kizárólag maga használhatja fel, azokat mással, másokkal semmilyen módon nem osztja meg, kereskedelmi forgalomba nem hozza, illetve a nyelvórákról és a beszélgetésekről sem video-, sem hang-, sem képfelvételt nem készít.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató szellemi tulajdonát képező tartalmat jogsértő módon, akár részben is felhasznál, az polgári és büntetőjogi következményeket von maga után, és azért 150.000 Ft kötbért köteles megfizetni Szolgáltató részére. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a kötbér a jogellenes használat általánosan megállapított díjtétele, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a Szolgáltató nem köteles.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a rajta kívül álló okok miatt bekövetkező vagy egyéb akadályoztatásokból felmerülő hibákért felelősséget nem vállal.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

A nyelvvaros.hu weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvétel során megadott információkat, adatokat a Szolgáltató kizárólag saját, belső adminisztrációra használja fel, azokat harmadik személyeknek kizárólag jogszabályon alapuló kötelezés esetén adja ki.

A Szolgáltatás igénybevételének alsó korhatára 16 év. Mivel a Szolgáltató 16 év alatti személyek adatait nem kezeli, ezért amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy valamely időpontfoglalás 16 év alatti személyhez tartozik, fenntartja a jogot az időpont azonnali törlésére.

A SZOLGÁLTATÁS

1. Kiscsoportos és egyéni nyelvórák

A Szolgáltató az angol nyelv elsajátítását elősegítő nyelvi gyakorlatokat bocsát a Felhasználó rendelkezésére. A Felhasználó ehhez a szolgáltatási díj egyszeri megfizetését követően az előre egyeztetett időpontban 60 perces időtartamig fér hozzá.

2. Beszélgetések

A Szolgáltató az angol nyelv elmélyítését elősegítő nyelvi gyakorlatokat bocsát a Felhasználó rendelkezésére. A Felhasználó ehhez a szolgáltatási díj egyszeri megfizetését követően az előre egyeztetett időpontban 30 perces időtartamig fér hozzá.

3. Letölthető anyagok

A Szolgáltató az angol nyelv tanulásával és elmélyítésével kapcsolatos letölthető anyagot bocsát a Felhasználó rendelkezésére.

 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás fizikai terméket nem tartalmaz.

A Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszony nem eredménykötelem, vagyis a Szolgáltató nem egy adott eredmény bekövetkezését garantálja, hanem gyakorlási, elmélyítési lehetőség biztosítását vállalja. Az, hogy a Felhasználó körülményeitől, helyzetétől és döntéseitől függően milyen haladást, sikert vagy egyéb profitot ér el a Szolgáltatás következtében, nem a Szolgáltató felelőssége.

Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató nem végez jogi tevékenységet és az általa nyújtott Szolgáltatás nem minősül jogi tanácsadásnak. A Felhasználó eljárásának jogi megfeleltetése, valamint a jogairól és kötelezettségeiről való tájékozódás a Felhasználó feladata.

A MEGRENDELÉS MENETE

A Szolgáltatás megrendelésére online (a nyelvvaros.hu honlap kapcsolati űrlapján keresztül, közvetlenül e-mailben, a honlaphoz tartozó közösségi média oldalakon) vagy telefonos időpontegyeztetés (1. vagy 2.) vagy kérelem benyújtsa (3.) után, a Szolgáltatás díjának megfizetésével történik.

A Szolgáltatás során felmerült technikai jellegű kérdésekre a Szolgáltató a nyelvvaros@nyelvvaros.hu címre megküldött e-mail alapján nyújt segítséget.

A SZOLGÁLTATÁS DÍJA

1. Kiscsoportos nyelvóra: bruttó (AAM) 12000 Ft. / Egyéni nyelvóra: bruttó (AAM) 8000 Ft.

2. Beszélgetés: bruttó (AAM) 4500 Ft.

3. Inspirációs anyagok: —

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

FIZETÉSI ÉS FELMONDÁSI FELTÉTELEK

A nyelvóra és a beszélgetés teljes díját a Felhasználó legkésőbb a kiválasztott időpont megkezdése előtti nap éjfélig az e-mailben megküldött díjbekérő/számla alapján banki utalással fizeti meg. A sikeres fizetés szerződéskötésnek minősül, amely szerződésnek jelen szerződési feltételek minden további nélkül részét képezik.

A Felhasználó elállási vagy felmondási jogát a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. A Felhasználó ezen jogát a szolgáltatás egészének teljesítését követően elveszíti. (45/2014. (II.26.) Kormányrendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól)

Hatályos 2020. július 20. napjától kezdődően.

Scroll to top